1
Powered by: Powered by: Powered by: Powered by:

PRIJAVNICA


ROK ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA I IP ADRESE: 10. 7. 2024.

Hotelski kapaciteti Termi Ozren rezervirani su isključivo za sudionike/učesnike JUST ENERGY! foruma i rezervacije u sklopu bilo kojeg Business paketa pristigli nakon 30. 6. 2024. Organizator nije u mogućnosti potvrditi i s njima će se postupati samo u skladu s dostupnošću preostalog broja slobodnih soba.
Sve se odnosi na avansno plaćanje. Virtualna soba će biti rezervirana nakon primanja prijave i primljene potvrde o uplati, a rezervacija za participaciju na JUST ENERGY! foruma će se potvrđivati prema prijavama, odnosno po principu prvenstva na osnovi primljenih uplata.

* Politika otkazivanja:

Otkazivanje rezervacije mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.
Osim u slučaju više sile***, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora.

  • 14 dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije
  • 15 – 30 dana prije događaja, organizator zadržava 70% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 31 – 50 dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 51 – 70 dana prije događaja, organizator zadržava 30% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 71 i više dana …. organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova (cca 15%).

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode, politička odluka i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu. U tom slučaju se uplaćeni iznos ne vraća već se prebacuje na novi događaj uz izdavanje odgovarajućeg vauchera koji se može iskoristiti u roku od godinu dana od dana izdavanja.

DOBRO DOŠLI !

JUST ENERGY!
Energetski Brainstorming Zapadnog Balkana

Međunarodni stručni forum o sadašnjim i budućim energetskim potencijalima

16. – 17. 10. 2024. Terme Ozren, BiH