Wywiad z Panem Adamem Hernas

Dr Adam Hernas, Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

adam-hernas

Z wykształcenia jest Pan prawnikiem. Skąd zatem zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny energetyki odnawialnej?

Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z energią elektryczną towarzyszyło mi już od czasów szkoły średniej. Jestem absolwentem Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu z tytułem zawodowym technika elektryka. Stąd tematyka związana z działaniem urządzeń wykorzystujących w swej pracy energię elektryczną pochodzącą z różnych źródeł nie są mi obce. Z tych czasów pamiętam m.in. klasową wycieczkę do Elektrowni Porąbka – Żar. Jest to jedna z nielicznych elektrowni szczytowo – pompowych w Polsce, która wytwarza prąd elektryczny wykorzystując do tego celu energię wody. Było to wtedy moje pierwsze spotkanie z urządzeniami pracującymi w oparciu o OZE. Jeżeli zaś chodzi o późniejsze lata, to zainteresowanie energetyką odnawialną w szerokim znaczeniu tego pojęcia pojawiło się jeszcze na studiach doktoranckich. W tym czasie ukończyłem m.in. studia podyplomowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego z zakresu audytu energetycznego na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków i uzyskałem uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych budynków. W tym celu założyłem swoją własną firmę i w ramach jej działalności prowadziłem doradztwo energetyczne. Jednak uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych skierowało moje życie zawodowe na inne tory i po kilku latach prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowałem się na jej zakończenie oraz na dalszy rozwój moich zainteresowań po kątem naukowym. Pomocne w tym względzie okazało się zatrudnienie mnie na stanowisku Adiunkta w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Widać stąd, że w moim przypadku zainteresowanie energetyką odnawialną idzie w parze z moim wykształceniem. Co więcej, tematyka ta dotyka bezpośrednio zagadnień regulowanych przepisami Prawa budowlanego, będącego częścią Prawa administracyjnego materialnego, czyli działu Prawa administracyjnego, któremu poświęciłem obecnie moją działalność naukową.

W ramach działalności naukowej zajmuje się Pan doradztwem energetycznym, którego celem jest pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mających wpłynąć na poprawę jakości energetycznej budynków. Czy często przedsiębiorcy zwracają się z prośbami o takie wdrożenia? Co mogą dzięki nim zyskać?

Będąc już wykładowcą na uczelni miałem przyjemność poprowadzić kurs związany z unijną i krajową polityką energetyczną oraz z wykorzystaniem OZE, który w mojej ocenie spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Podczas jego trwania moi słuchacze zadawali mi niejednokrotnie ciekawe, nurtujące ich pytania oraz sami dzielili się swoimi refleksjami odnośnie obecnego i przyszłego podejścia do tematyki związanej z wykorzystaniem OZE w różnych dziedzinach życia. Co więcej, z uwagi na to, że jestem również coachem, prowadziłem w tamtym roku kurs „Audyt Energetyczny”, skierowany do osób, które aktywnie poszukują pracy i z tej przyczyny chcą zdobyć nowy zawód lub nowe umiejętności. Byłem również zaproszony przez kierownictwo Centrum Szklenia Zawodowego w Żywcu na szkolenie skierowane do przedsiębiorców z sektora budownictwa, realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Budowa domu energooszczędnego”. Również w tym przypadku moja prelekcja pt. „Efektywność energetyczna budynków w prawie europejskim” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z zadawanych przez przedsiębiorców pytań wywnioskowałem, że poruszona tematyka budownictwa energooszczędnego oraz instalacji OZE w tego rodzaju budynkach jest dla nich ważna i aktualna.

Jak dbanie o efektywność energetyczną może się przełożyć na oszczędności dla mieszkańców energooszczędnych budynków?

Efektywność energetyczna to w najprostszym ujęciu efektywne wykorzystanie energii w różnych postaciach. W przypadku budynku energooszczędnego chodzi głównie o uzyskanie możliwych oszczędności energii cieplnej, zużywanej na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia budynku, a także na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie należy jednak zapominać o tym, że każde gospodarstwo domowe zużywa również energię elektryczną, gdyż posiada na swoim wyposażeniu różnego rodzaju urządzenia elektryczne i instalacje. Dlatego budynki energooszczędne powinny być wyposażone w materiały, urządzenia oraz instalacje cechujące się najwyższą klasą energetyczną oraz najlepszymi parametrami izolacyjności termicznej. Widać stąd, że prawidłowo pojmowana poprawa efektywności energetycznej budynków może przełożyć się na realne oszczędności dla właścicieli tych budynków pod warunkiem, że będą to budynki energooszczędne, a więc takie, które zużyją znacznie mniej energii od budynków tradycyjnych lub energochłonnych oraz będą zaopatrzone w urządzenia i instalacje (w tym OZE) cechujące się najlepszymi parametrami.

Jest Pan autorem programu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania energią, a także kursu z zakresu audytu energetycznego. Czy w Pana opinii istnieje nadal zapotrzebowanie na tego rodzaju szkolenia?

Od grudnia 2017 roku Wyższa Szkoła Biznesu – National Luis University w Nowym Sączu jest sygnatariuszem listu intencyjnego, w którym deklaruje chęć przystąpienia do Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej. W ramach podpisanego listu Uczelnia wyraża chęć współpracy z klastrem w takich obszarach, jak: szkolenia i edukacja z zakresu stosowania OZE oraz auditing i certyfikacja efektywności energetycznej. Widać stąd, że tematyka związana z umiejętnym zarządzaniem energią na szczeblu lokalnym będzie w najbliższych latach nadal aktualna. Co więcej, jako osoba upoważniona do reprezentowania WSB-NLU w ramach funkcjonowania klastra, a zarazem jako autor studiów podyplomowych „Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego” pragnę zauważyć, że już dziś otrzymuję pytania odnośnie modyfikacji programu studiów pod kątem innych grup docelowych, zwłaszcza zaś po kątem sektora biznesu.

Jak na dzień dzisiejszy kształtuje się świadomość ekologiczna społeczeństwa i co możemy robić aby ją rozwijać?

Dziękuję za to pytanie, gdyż nawiązuje ono swym tematem do jednego z moich artykułów, będącego pokłosiem konferencji naukowej, która miała miejsce w Tarnowie, w październiku 2016 roku. Moje wystąpienie było wówczas skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym do obecnych na konferencji przedstawicieli świata nauki oraz do lokalnych społeczności, zwłaszcza zaś do młodzieży, zaproszonej specjalnie na konferencję oraz do moich wiernych studentów. Podkreśliłem wtedy, że efektywność energetyczna jest zagadnieniem wielowymiarowym, które może być rozpatrywane pod różnym kątem, w tym również pod kątem realizacji celu edukacyjnego, czyli jej wpływu na budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W mojej opinii prawidłowe podejście do zagadnienia efektywności energetycznej może przyczynić się do racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania energii w każdej postaci. Dlatego należy podejmować wszelkie możliwe próby, które mają na celu kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych społeczeństwa. Jednak z moich obserwacji wnioskuję, że w głównej mierze wysiłki te powinny być skierowane w pierwszej kolejności w stronę młodego pokolenia, które już w niedalekiej przyszłości będzie decydować o dalszych losach Ziemi.

Czy według Pana takie projekty jak Energy Forum są potrzebne i powinny być rozwijane? Do kogo powinny być kierowane tego typu inicjatywy?

Podczas moich wystąpień często podkreślam, że każde forum, seminarium, szkolenie, kurs czy każda konferencja jest bardzo dobry miejscem i okazją do tego, aby poruszać różnego rodzaju palące tematy oraz podejmować związane z tym inicjatywy. Nie od dziś wiadomo, że tego rodzaju spotkania często są miejscem owocnych i konstruktywnych dyskusji, a związane z nimi działania promują innowacyjność oraz wzmacniają współpracę różnych środowisk i grup społecznych. Przykładem takiego działania jest Central European Energy Forum – Energy CEE Day. W tym przypadku chodzi o promocję innowacyjności, o wzmocnienie współpracy na linii: nauka – biznes oraz o promocję w kraju i za granicą oferty województwa małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej. Z tej przyczyny adresatami tego projektu w pierwszej kolejności są firmy, które prowadzą lub planują prowadzić działalność w tym zakresie. W mojej ocenie nie należy jednak zapominać o tym, że na obszarze województwa małopolskiego nie działają wyłącznie sami przedsiębiorcy. Stąd tego typu inicjatywy powinny być również skierowane do innych grup docelowych, zwłaszcza zaś do ludzi młodych – zarówno tych studiujących, jak i tych uczących się w szkołach średnich i zawodowych.

Opracowanie: Magdalena Peszko-Doktor

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz