Sądecki Klaster Energii Odnawialnej – CELE i ZASADY WSPÓŁPRACY

„ … Pragnąc przyczynić się do stworzenia na terenie Subregionu Sądeckiego warunków sprzyjających racjonalizacji zużycia energii i propagowania działań, których celem będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, decydujemy się; na nawiązanie współpracy i stymulowanie lokalnych inicjatyw oraz przedsięwzięć gospodarczych; wymianę doświadczeń i kontaktów; oraz organizację szkoleń i promocji ….”
Porozumienie klastrowe podpisane 17.07.2013

klaster-sadecki-logo

Jednym z podstawowych problemów pojawiających się przy programowaniu rozwoju gospodarczego, odnoszącego się do: gmin, powiatu nowosądeckiego; szerzej do Subregionu Sądeckiego; a nawet całej Małopolski, poza zachowaniem i pielęgnowaniem walorów środowiska naturalnego, jest ich kondycja energetyczna. Rozumiana jako stan zasobów, źródeł oraz systemu dystrybucji paliw i energii a także racjonalizacja i poziom efektywności ich wykorzystania. Są to determinanty stawiające lokalne bezpieczeństwo energetyczne w czołówce problemów rozwoju gospodarczego na początku XXI wieku. Słaba kondycja energetyczna (ubóstwo energetyczne) Subregionu daje się odczuć już teraz. Odnosi się to zwłaszcza do coraz wyższych kosztów pozyskiwania na nasz teren paliw i energii czego niepokojące konsekwencje obserwujemy w postaci zmian w środowisku (niska emisja). Niekwestionowane i znaczące miejsce w przeciwdziałaniu tym zjawiskom ma poszukiwanie sposobów na lokalne wsparcie zaopatrzenia energetycznego. Jest to możliwe przez stworzenie lokalnego rynku opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE). To naturalna i jedyna rezerwa w ogólnym bilansie energetycznym Subregionu Sądeckiego. Jej umiejętne wykorzystanie jest też szansą na skuteczną implementację na nasz teren narzędzi poprawiających efektywność działań gospodarczych. Lokalny rynek OZE to szansa na wspólne stworzenie trwałych więzi gospodarczych pomiędzy lokalnymi podmiotami. Sprawdzoną, w innych regionach Świata i Europy, formą stworzenie takiej lokalnej platformy współpracy jest powołanie klastra gospodarczego – w naszym przypadku: Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.
Cele Klastra
Porozumienie Sądecki Klaster Energii Odnawialnej to stworzenie platformy lokalnej współpracy jednostek samorządowych i biznesu; instytucji sektora nauki i jednostek badawczowdrożeniowych, a także organizacji okołobiznesowych i pozarządowych. Platformy partnerstwa i współdziałania, dla uzyskania znacznego stopnia niezależności energetycznej w oparciu o lokalne jej zasoby, jako gwarancji swobodnego rozwoju gospodarczego.

Cel ten można osiągnąć przez:
– zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie konkurencyjności i promocji
Subregionu Sądeckiego jako miejsca efektywnych inwestycji
– poprawę przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi instytucjami nauki i biznesu,
– promocję zachowań proekologicznych oraz podnoszących efektywność wykorzystania paliw i energii
– świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych z zakresu restrukturyzacji zużycia paliw i energii oraz podniesienia efektywności energetycznej
– wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych oraz regionalnego biznesu wokół planowania i realizacji strategii rozwoju Subregionu Sądeckiego, Małopolski i kraju
– poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie,
– wspólną promocję i wsparcie inwestowania w rozwój konkretnych dziedzin OZE
– wzrost atrakcyjności szkolnictwa i studiów w specjalnościach energetycznych.
Rzeczą istotną jest angażowanie się we wszelkie inicjatywy podejmowane przez podmioty zewnętrzne, których cele będą spójne z celami realizowanymi w ramach klastra.
Adresaci działań Klastra
Jako forum dyskusji dla podmiotów realizujących wspólne cele klaster otwarty jest na współpracę z jak najszerszą gamą podmiotów lokalnych związanych z kreowaniem i realizacją polityki energetycznej subregionu. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowej oferty dostosowanej we wszystkich aspektach do oczekiwań tworzących go jednostek i instytucji.
Jako platforma współpracy klaster swoje działania kieruje do lokalnych instytucji, jednostek
gospodarczych i organizacji funkcjonujących w naszym subregionie. Będzie to miejsce wymiany
poglądów i doświadczeń związanych z usuwaniem barier jakimi może być słaba infrastruktura
energetyczna (zwłaszcza gazowa i elektryczna) poprzez wzmocnienie i poprawę jej funkcjonowania.
Jako platforma współdziałania dążyć będzie do lokalnego upowszechnienia innowacyjnych
rozwiązań, wypracowania, wdrażania i wspierania standardów odnoszących się do najlepszych praktyk
wykorzystywania paliw i energie.
Jako organizacja wdrażająca innowacje i nowe technologie klaster swoją działalność kieruje do
wszystkich mieszkańców naszego subregionu.
Rodzaje działań
Do podstawowych działań klastra będzie należało:
– opracowanie , wdrożenie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
– popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność wykorzystania mediów energetycznych (ciepła woda, energia elektryczna) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty)
– wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów lokalnego wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny Efektywności Energetycznej i OZE
– opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania efektywności zużycia energii, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego,
– analiza kosztów i pomoc w organizacji zakupów grupowych paliw i energii
– pomoc w opracowaniu gminnych , powiatowych i subregionalnych planów zaopatrzenia w paliwa i energię
– stworzenie forum doradczo – konsultacyjnego z zakresu EE i OZE dla podmiotów i mieszkańców Subregionu.
Produkty Klastra
Przewidujemy udział w przygotowaniu z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji:
• Gminnych i Regionalnych Planów Zaopatrzenia w Paliwa i Energię
• Grup Zakupowych Paliw i Energii
• Regionalnego Rankingu Efektywności Energetycznej Obiektów
• Projektów promocyjnych popularyzujących wiedzę i racjonalne zachowania w odniesieniu do
podniesienia efektywności energetycznej i rozbudowy OZE,
• Strategii marketingowych uwzględniających potrzeby i aktywność uczestników klastra,
• Cyklicznej Konferencji: „Energia odnawialna szansą rozwoju Subregionu Sądeckiego”.
• Wydawnictwa informacyjnego (broszury, foldery, poradniki),
• Strony www „Rozwój Energetyki Odnawialnej na Sądecczyźnie”.
• Banku Inicjatyw Rozwoju Energetyki Lokalnej
• Subregionalnego Funduszu Wsparcia Rozwoju Energetyki Lokalnej
• Subregionalnego Samorządowego Centrum Planowania i Monitorowania Gospodarowania
Paliwami i Energię
• Spółdzielni Energetycznej „EKOBESKID”
• Centrum Energetyki Lokalnej
Sygnatariusze Klastra
Od lipca 2013 roku gotowość współpracy i realizacji powyżej nakreślonych tematów
zadeklarowało ponad 20 jednostek i organizacji z terenu powiatu nowosądeckiego. Wśród nich są:
– znaczące jednostki gospodarcze (FAKRO; MPEC Nowy Sącz);
– jednostki naukowo–badawcze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Technologiczno – Przyrodniczy w Tyliczu, Instytut Sadownictwa w Brzeznej)
– firmy inżynierskie zajmujące się projektowaniem i budową instalacji OZE (wiatraki – Dr Ząber Nowy Sącz, fotowoltaika – Solsum Piwniczna)
– jednostki samorządowe (UG Rytro, Starostwo Nowosądeckie)
– organizacje społeczne (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej, Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy Fundacja Sądecka,)
– jednostki eksploatujące OZE („Eko Energia Małopolska” – mała elektrownia wodna, „Antares Energia” – elektrownia wiatrowa, „KOWA” W. Koniuch – twórca i producent automatycznych zestawów grzewczych opalanych biomasą)
– mikroprzedsiębiorstwa (Kompres S. Dyrek, PPU Z. Szewczyk, A Zarazka)
– jednostki okołobiznesowe (Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
– jednostki edukacyjne (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu)

Dotychczasowe działania
Zgodnie z założeniami porozumienia Sygnatariusze Klastra współpracują, jednocześnie organizując własne przedsięwzięcia. Do chwili obecnej w ramach tej współpracy udało się:
– wymienić 2 stare kotły na nowoczesne opalane biomasą odpadową (sieczka z wierzby, rozdrobnione gałęzie z sadu);
– przygotować koncepcję i wniosek o dofinansowanie budowy prototypu proekologicznej pływającej mikroelektrowni wodnej w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i NFOŚiGW konkursu GEKON, oraz koncepcję lokalizacji małych elektrowni wodnych na rzece Poprad
– przygotować informację w języku polskim (broszurę i książkę) o zaletach i sposobie budowy domów całkowicie z litego drewna wg technologii Thoma Holz 100
– udzielić pomocy w opracowaniu Gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej gmin Rytro i Muszyna
– przygotować koncepcję budowy 2 elektrowni fotowoltaicznych w Rytrze i Nowym Sączu

Nawiązane zostały kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi z Małopolski i Słowacji:
Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych AGH w Krakowie
Centrum Biopaliw Kapuszany – placówki Uniwersytetu w Bratysławie (Słowacja)
Koordynator Klastra w 2014 r. został zaproszony do pracy w zespole ekspertów Komisji d/s Przedsiębiorczości i Innowacji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 2014 r brał także czynny udział w pracach przygotowujących porozumienie Forum Klastrów Małopolski. Na początku 2015 r Sądecki Klaster Energii Odnawialnej stał się sygnatariuszem Apelu Koalicji Klimatycznej do Posłów i Senatorów RP o uchwalenie Ustawy OZE w kształcie umożliwiającym rozwój prosumenckiej energetyki obywatelskiej. Od 2015 r Koordynator Klastra bierze udział w pracach zespołu ds. Energii Zrównoważonej powołanej przez Sejmik Małopolski Grupy Roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji.

źródło: materiały informacyjne klastra

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz