Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, profesor zwyczajny w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i dyrektor Centrum Energetyki AGH. Jego ścieżka zawodowa wiodła przez prestiżowe europejskie, japońskie i chińskie ośrodki naukowe. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor w Nagoya University w Japonii. Visiting Professor na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Hamburg University of Technology, Chalmers University of Technology, Ostrava University, Chińska Akademia Nauk. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek i monografii na takie tematy jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, rozwoju technologii energetycznych w Polsce. Oprócz osiągnięć naukowych w dziedzinie energetyki, Koordynator wielu międzynarodowych programów badawczych. Przewodniczący Rady Naukowej projektu „Bloki nadkrytyczne”. Koordynator Krajowego programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011-2015). Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Wiceprzewodniczący Polskiego Instytutu Spalania. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Przewodniczący Sekcji Energetyka Polskiej Akademii Umiejętności.