Opis projektu

Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest projektem realizowanym przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu Konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które umożliwią promocję innowacyjności i pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej, przede wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.

Adresatami projektu są firmy prowadzące lub planujące rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej energii zrównoważonej m.in. inteligentnych sieci i magazynowania energii, czystych technologii przetwarzania paliw, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych inteligentnych budynków i miast zarejestrowane lub prowadzące swoją działalność na terenie Małopolski.

Organizowane w ramach projektu wydarzenia będą kierowane głownie do podmiotów zainteresowanych:
– promocją swoich produktów i usług wśród przedstawicieli międzynarodowych firm i organizacji zrzeszających firmy branżowe z dziedziny energii zrównoważonej
– nawiązaniem kontaktów z pracownikami uczelni w celu realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
– generowaniem nowych innowacyjnych pomysłów
– pozyskaniem najnowszej wiedzy z dziedziny energii zrównoważonej
– umiędzynaradawianiem swojej działalności i poszerzeniem kontaktów na arenie międzynarodowej

Projekt ma charakter otwarty gdyż do udziału w nim będą miały równy dostęp wszystkie organizacje i osoby spełniające kryteria rekrutacji. Udział w projekcie będzie bezpłatny realizowany w ramach pomocy de minimis.

Kryteria formalne dla firm przyjmowanych do udziału w projekcie:
– należy do sektora MMŚP
– nie działa w wykluczonej branży zgodnie z formularzem de minimis
– prowadzi działalność w branży energii zrównoważonej lub jest zainteresowany rozpoczęciem działalności w tej branży
– wraz z uzyskaną pomocą nie przekroczy dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis 200 000 EURO określonej w rozporządzeniu
– dla firm zainteresowanych rozmowami handlowymi z przedstawicielami firm i organizacji zagranicznych konieczne będzie przedstawienie planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa który został sporządzony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed rekrutacją do projektu

W pierwszej kolejności będą przyjmowane firmy zainteresowane odbyciem rozmów handlowych z zagranicznymi kontrahentami. W pozostałych przypadkach będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie dla Państwa dobrą okazją do wymiany doświadczeń branżowych jak i do poznania ciekawych rozwiązań mogących umożliwić współpracę międzynarodową.

ZAPRASZAMY! Zgłoś swój udział już teraz!