Opis projektu

Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest projektem realizowanym przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 1 103 957,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 672 105,00 PLN

 

Celem ogólnym projektu planowanym do zrealizowania do września 2019 r. do projektu zbudowanie wizerunku całego Województwa Małopolskiego, jako regionu aktywnie działającego i mającego znaczący wpływ dla rozwoju działu gospodarki jakim jest Energia Zrównoważona w Polsce i Zagranicą.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych jakimi są:
– promocja innowacyjności: realizowana będzie w projekcie poprzez działania takie jak organizacja Forum, które łączyło będzie ze sobą trzy narzędzia promocji innowacyjności takie jak prelekcje znaczących przedstawicieli nauki i biznesu, organizację rozmów handlowych oraz stoiska wystawiennicze MMŚP, a także uczelni. Promowanie innowacyjności będzie obywać się także za pomocą portalu internetowego na którym będzie umieszczona skondensowana, rzetelna i jasno przedstawiona wiedza w zakresie możliwości współpracy z sektorem nauki i biznesu w Małopolsce Celem użycia
wszystkich tych narzędzi będzie prezentacja innowacyjnej oferty całego Regionu Województwa Małopolskiego w zakresie oferty dla branży energii zrównoważonej. Realizacja ww. działań pozwoli środowisku biznesowemu i naukowemu Małopolski wymienić poglądy wiedzę i doświadczania ze sobą a także wypromować się na arenie międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoli środowisku nauki i biznesu lepiej się poznać i zbliżyć się wzajemnie. Planowane działania pozwolą zniwelować wzajemne uprzedzenia i zwiększyć popyt ze strony przedsiębiorstw na badania naukowe.

– promocja oferty gospodarczej regionu: realizowana będzie w projekcie poprzez działania takie jak stoiska targowe Małopolskich firm na których firmy będą mogły prezentować swoje towary i usługi zarówno przedstawicielom uczelni jak i zagranicznym przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Ponadto promocja oferty gospodarczej odbywać się będzie poprzez rozmowy handlowe oraz portal internetowy.
– wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne poprzez ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi realizowany będzie w projekcie poprzez organizację rozmów handlowych. Działania te pomogą zniwelować spadkową dynamikę eksportu w Małopolsce oraz pozwolą na zwiększenie liczby przedsiębiorstw z Małopolski, które eksportują swoje towary na rynki zagraniczne. Efekty działań pozwolą na zwiększenie udziału Małopolski w eksporcie na tle całego kraju.

Projekt poprzez zaplanowanie działania łączy w sobie trzy elementy dot. promocji Małopolski, a zakres oddziaływania projektu dotyczy całej Małopolski.
Wpływ projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu jest duży gdyż:
1) Realizacja projektu w znaczny sposób przyczyni się do realizacji strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie II obszaru rozwoju GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY poprzez realizację działań wprost wypływających ze strategii tj. wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i instytucji oraz rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii Ruralizacja projektu przyczynia się do realizacji celu Działanie 1.1. Lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczość – Subregionalnego Program Rozwoju do roku 2020.
2) Poprzez stymulowanie wzrostu konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw będzie miał wpływ na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego regionu. Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie dopasowania popytu i podaży w gospodarce regionalnej w zakresie innowacji technologicznych i organizacyjnych w szeroko pojętym obszarze zrównoważonej energii. Nastąpi także zwiększenie możliwości dopasowania oferty naukowo – badawczej do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Projekt będzie pozytywnie wpływał na zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw sektora
MŚP, w szczególności działających w branżach innowacyjnych, tym samym tworzenie warunki dla przełamywania barier ograniczających konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw oraz do zwiększenia rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej.
3) wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa nastąpi w zakresie kompleksowości działań podejmowanych na
rzecz rozwoju innowacyjności i wzmocnienia współpracy na linii nauka biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej
specjalizacji regionu (tj. energii zrównoważonej). Wzrost konkurencji przedsiębiorstw w Małopolsce przyczyni się
ostatecznie do podwyższenia innowacyjności wszystkich subregionów i zwiększenia zatrudnienia.
W ramach projektu planuje się uzyskać następujące wskaźniki produktu:
4 szt. – Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym:
4 szt. – Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym.

Przedsięwzięcia, które zostaną wypromowane na arenie międzynarodowej to trzy edycje Forum odbywające się pod nazwą Central European Energy Forum – Energy Cee Day. oraz jeden polsko – angielki portal internetowy omawiający i promujący zasoby Małopolski w dziedzinie energii zrównoważone,j który promowany na arenie krajowej i zagranicznej będzie przez cały okres jego realizacji.
60 szt – Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: jest to liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia, które nie obejmuje bezpośrednich transferów finansowych, w zakresie internacjonalizacji działalności MŚP. W przypadku projektu będzie to wsparcie w zakresie organizacji udziału w imprezach służących nawiązywaniu przez MŚP kontaktów gospodarczych w zakresie umiędzynarodawiania działalności w tym przypadku będzie to Forum, a także popis oferty konkretnych przedsiębiorstw w portalu internetowym. Zaplanowano liczbę 60 -ciu różnych przedsiębiorstw biorących udział w Forum. W ramach projektu planuje się uzyskać następujące wskaźniki rezultatu: 150 szt – Liczba kontaktów biznesowych: będzie to liczba kontaktów które w formalny sposób będą mogły nawiązać instytucje i osoby biorące udział w projekcie. Podczas drugiego dnia Forum będą organizowane formalne rozmowy biznesowe przedstawicieli małopolskich firm z przedstawicielami uczelni a także przedstawicielami instytucji zagranicznych.

 

Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie dla Państwa dobrą okazją do wymiany doświadczeń branżowych jak i do poznania ciekawych rozwiązań mogących umożliwić współpracę międzynarodową.

ZAPRASZAMY!