Nowela ustawy OZE wchodzi w życie!

Sejm 19 lipca uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Już dziś, dnia 28 sierpnia, po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawa wchodzi w życie! Teraz oficjalnie przedsiębiorcy staną się prosumentami.

Prezydent dnia 9 sierpnia 2019 r. podpisał nowelizację ustawy OZE. 14 sierpnia, ustawa została oficjalnie wpisana do Dziennika Ustaw. Teraz, po 14 dniach od wpisania nowela wejdzie w życie. Teraz już oficjalnie przedsiębiorcy stają się prosumentami.

Cel nowelizacji

Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Proponowane rozwiązania mają także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. W długofalowej perspektywie, zmiany mają pozwolić na zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych. Co więcej, istotne ma być jednoczesne utrzymanie cen energii na możliwie niskim poziomie.

Nowelizacja umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji w 2019 r., poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Według wyliczeń Ministerstwa Energii łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 r. wyniesie około 10 TWh. Łącznie z aukcjami z roku 2018 produkcja energii elektrycznej z aukcji OZE ma wynieść około 35 TWh.

Wprowadzone zmiany zawarte w nowelizacji doprecyzowują przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie instrumentów rynkowych. Dotyczą aukcji oraz procedur przetargowych zgodnych z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach. Ustawa usuwa także wątpliwości interpretacyjne.

Najważniejsze zmiany

Z naszego punktu widzenia najistotniejszą zmianą jest wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej. Prosumentami staną sie także przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzali energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem jest, by wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorców nie stanowiło przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Kolejna istotna zmiana dotyczy aukcji energii. Nowe rozwiązania dają więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii. Czas wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Nowelizacja modyfikuje też tzw. ustawę odległościową. Zgodnie z jej zapisami pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024 r.

Ustawa umożliwia też tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni.

czytaj więcej: https://globenergia.pl/nowela-ustawy-oze-wchodzi-w-zycie/

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz