NFOŚiGW – przedłużono nabory do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałania 1.1.1 i 1.6.1)

Jak informuje NFOŚiGW przedłużeniu uległy terminy składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Chodzi o poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w którym można starać się o dofinansowanie do 30 listopada 2018 r. oraz o poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, gdzie wnioski przyjmowane będą do 28 grudnia 2018 r.

logo-nfosigw

Do rozdysponowania jest 200 mln zł z unijnego Funduszu Spójności, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii. Środki można przeznaczyć na budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii z OZE.

Działanie adresowane jest do przedsiębiorców będących wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii zgodnie z formą prawną (kod 115, 116, 117,118, 019,120,121, 0,23, 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych to 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania) dla przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, uzależnione od produktywności instalacji (5 do 50% kosztów kwalifikowanych).

Dofinansowanie w postaci pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej jednocześnie) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth). O dofinansowanie nie mogą się tu ubiegać projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Dla nich przewidziane jest wsparcie w ramach unijnego działania 1.6.

Szczegóły naboru z poddziałania 1.1.1: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

Na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji (dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych) przeznaczonych jest 90 mln zł unijnych dotacji z Funduszu Spójności.

Do konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy już istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest technicznie jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Przez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie jednego procesu technologicznego, pozwala na oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi przy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w oddzielnych układach. Wykorzystanie kogeneracji prowadzi do obniżenia kosztów wytwarzania energii końcowej oraz do zmniejszenia emisji (szczególnie CO2).

Wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. Do wsparcia ze środków poddziałania 1.6.1 nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę oraz spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych).

Maksymalny przewidziany w projekcie udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych został ustalony w wysokości 85%. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie całego kraju z wyjątkiem zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ 2014-2020.

Szczegóły naboru z poddziałania 1.6.1: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji–iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html

Forma prawna (szczegółowe informacje): https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/97,pojecie.html

Więcej: https://swiatoze.pl/nfosigw-zaprasza-na-szkolenie-dotyczace-unijnego-wsparcia-instalacji-oze-i-projektow-kogeneracyjnych/

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz