MONTAŻ PŁYT IZOLACYJNYCH W PRAKTYCE TERMOWIZYJNEJ – Marek Kitliński

MONTAŻ PŁYT IZOLACYJNYCH W PRAKTYCE TERMOWIZYJNEJ

Marek Kitliński

Streszczenie:

W przebiegu oceny jakości termomodernizacji budynków już istniejących, czy odbierania nowych obiektów, standardowo wyposażonych w systemy dociepleń, można natknąć się na błędy wykonawcze rzutujące na efektywność i bezpieczeństwo użytkowania systemu izolacyjnego. Sytuacja wadliwego montażu płyt izolacyjnych, w systemach izolacji cieplnej ścian z wyprawami tynkarskimi (tzw. ETICS) spotykana jest na tyle często, że należy właściwie ujawnić istnienie tego problemu.

Słowa kluczowe: termowizja, płyty izolacyjne, praktyka termowizyjna

1.1. Metody montażu płyt izolacyjnych

Przytaczając za instytutem Techniki Budowlanej, zalecane dla wykonawców wytyczne oraz opisy zawarte w instrukcjach 418/2007 i 447/2009. Należy stwierdzić, iż dopuszcza się tylko dwa sposoby klejenia płyt izolacyjnych. Pierwszy, metodą obwodowo- punktową (rys. 1) oraz drugi metodą grzebieniową (rys. 2). Metoda obwodowo- punktowa znajduje zastosowania przy ocieplaniu powierzchni o nierównościach dochodzących do 10 [mm]. Wykonując warstwę adhezyjną w tej metodzie, klej należy nakładać po obwodzie płyty, pasem szerokości nie mniejszym niż 30 [mm], oraz centralnie, plackami, o średnicy 80-120 [mm] każdy. Zaprawa klejąca winna pokrywać przynajmniej 40% powierzchni płyty. Procedura ta, znajduje zastosowania w klejeniu płyt styropianowych jak i wełny mineralnej. W metodzie grzebieniowej, przy użyciu pacy zębatej (wedle zaleceń systemodawcy, najczęściej o zębie 10×10 [mm]) nakłada się równą warstwę kleju na całą powierzchnie płyty, szczelnie dociskając ją do ściany. Metoda ta znajduje zastosowanie przy ocieplaniu powierzchni o nierównościach nie przekraczających 3 [mm]. Dobór metody powinien być zawsze zgodny z zaleceniami dostawcy systemu termoizolacyjnego.

Rys.25. Schemat klejenia styropianu w metodzie obwodowo- punktowej

Rys. 26. Schemat klejenia styropianu w metodzie grzebieniowej

Pomimo posiadanych aprobat, oraz wytycznych nakazujących wykonywanie montażu najczęściej na jeden z dwóch akceptowalnych sposobów, zdarza się, że wykonawcy, kleją płyty metodą „na placki” (rys.3). Pomijając, istotną dla ograniczenia cyrkulacji powietrza, warstwę okrężną.

Rys. 27. Schemat klejenia styropianu w metodzie „na placki”

1.2. KlejeniE Płyt izolacyjnych z pominięciem Warstwy oBwodowej

Metoda klejenia płyt izolacyjnych wyłącznie w oparciu o punktowe porcje zaprawy, pozwala zaoszczędzić na materiale klejącym oraz na robociźnie. Jednak pozostawienie otwartej przestrzeni pomiędzy warstwą izolacyjną a elewacją, stwarza warunki owiewania ściany budynku powietrzem zewnętrznym z pominięciem przyłożonego materiału izolacyjnego. Powstające tak ciągi kominowe w okresach zimowych będą znacznie pogarszać parametry izolacyjne przegród, zwiększając współczynnik strat ciepła. W konsekwencji czego, pomimo posiadania warstwy termoizolacyjnej, niezależnie od jej grubości, nie będzie ona spełniać swojej funkcji.

Zgodnie z artykułem 5 pkt. 1, ustawy Prawo Budowlane, każdy obiekt budowlany ma spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa pożarowego. Treść przytoczonego przepisu znajduje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie wyczytamy, że ocieplenie ścian powinno być wykonane z materiałów i technologii nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). Ocieplanie przegród, nawet posiadającymi aprobatę przeciwpożarową materiałami, w technologii „na placki”, będzie błędem w sztuce. W przestrzeni między elewacja a materiałem izolacyjnym może utworzyć się ciąg kominowy zasysający płomienie wzdłuż przebiegu całego istniejącego traktu wentylacyjnego (rys. 4). Tym samym warunek NRO nie będzie spełniony. Jest to sytuacja stwarzająca zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

W kontekście powyższych dwóch argumentów najlepszą metodą klejenia płyt izolacyjnych jest metoda obwodowo- punktowa. Jednak, należy pamiętać, iż nawet właściwy sposób klejenia, wykonany niedbale, możne powodować powstawianie wentylowanych przestrzeni.

Rys. 28. Schematyczny rysunek obrazujący ruch powietrza pomiędzy elewacją budynku a zainstalowanym ociepleniem klejonym metodą „na placki”

1.3. Elewacyjne ciągi powietrzne w praktyce termowizyjnej

Badanie stanu technicznego izolacji termicznej za pomocą kamery termowizyjnej daje możliwość wychwycenia defektu montażowego ocieplenia. Sytuacja ruchu zewnętrznego powietrza w obrębie elewacji widoczna jest na termogramie jako szczególny rozkład temperatur. Wnikające zewnętrzne, chłodniejsze powietrze na poziomie dolnej krawędzi warstwy termoizolacyjnej przesuwa się wzdłuż dostępnego traktu wentylacyjnego ku górze, stopniowo się ogrzewając (rys. 5 i 6). Należy pamiętać, że rozkład temperatur dla opisanego defektu montażowego izolacji termicznej nie zawsze ma charakter specyficzny, dlatego właściwa ocena montażu wymaga doświadczenia w interpretacji termogramów oraz potwierdzenia w terenie.

Rys.5. Efekt termiczny ruchu powietrza w obrębie elewacji (widok od środka)

LITERATURA

[1] Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 418/2007, Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

[2] Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 447/2009, Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, 1990, Budownictwo ogólne, część 4, Arkady, Warszawa.

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Zabezpieczenia i izolacje. 2007, Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, część 3, Wydawnictwo ITB, Warszawa.

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz