Efektywność energetyczna – w stronę zrównoważonego rozwoju kraju (cz. II)

Dużymi krokami zbliża się termin kolejnej konferencji zorganizowanej w ramach projektu Central European Energy Forum – Energy CEE Day. Również tym razem jej tematyka będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym energii zrównoważonej, w tym związanym z poprawą efektywności energetycznej różnego rodzaju obiektów, urządzeń i instalacji. Jest to zatem bardzo dobry moment, aby podzielić się z Państwem kilkoma uwagami, które tym razem dotyczą społecznego wymiaru efektywności energetycznej.

classJuż na początku pragnę podnieść, że poprawa efektywności energetycznej jest zagadnieniem wielowymiarowym, dotyczącym różnorakich zabiegów mających na celu efektywne wykorzystanie energii w wielu postaciach. Z uwagi na to może być ona analizowana pod różnym kątem, w tym pod kątem możliwego wpływu na budowanie proekologicznych postaw społecznych. Już teraz każdy z nas może zauważyć, że prawidłowe podejście do istoty tego zagadnienia przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Przykładowo, poprawa efektywności energetycznej naszego domu skutkuje oszczędnościami energii i tym samym poprawą zasobności naszego portfela. Co więcej, nasz mniej energochłonny dom jest bardziej przyjazny dla środowiska, w którym żyjemy, gdyż emituje mniej gazów cieplarnianych lub nie emituje ich wcale.

Nie ulega wątpliwości, że poprawa efektywności energetycznej wymaga obecnie nowego podejścia do tematyki związanej z zarządzaniem energią, zwłaszcza zaś na szczeblu lokalnym, zgodnie z hasłem: „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Tym samym nadal istnieje potrzeba nabycia specjalistycznej wiedzy w tej materii. W mojej opinii taka wiedza – choć bardzo ważna – nie jest jednak w pełni wystarczająca do tego, aby każdy obywatel zrozumiał, co kryje się pod pojęciem „zrównoważony rozwój”. Najogólniej można powiedzieć, że chodzi o takie kształtowanie środowiska naturalnego oraz gospodarowanie jego zasobami, które zagwarantuje możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jedną z takich współczesnych podstawowych potrzeb jest potrzeba bezpieczeństwa ekologicznego. Z tym zagadnieniem związane jest zaś inne – dotyczące poprawy efektywności energetycznej, które w tym przypadku należy rozpatrywać pod kątem możliwości kształtowania ludzkich postaw w kwestii ekologii.

Podkreślenia wymaga to, że kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa polega m.in. na zainteresowaniu go tematem środowiska naturalnego oraz wskazaniu możliwych sposobów jego ochrony. W takim przypadku w sukurs powinna przyjść edukacja ekologiczna, nazywana również edukacją środowiskową. Encyklopedia pedagogiczna definiuje to pojęcie jako „proces pedagogicznego i wychowawczego oddziaływania na człowieka, który ma na celu kształtowanie jego świadomości, osobowości, postawy proekologicznej”. W procesie tym dużego znaczenia nabiera nabyta wiedza oraz ukształtowane poglądy i przekonania społeczeństwa o słuszności działań proekologicznych. Dlatego w pierwszej kolejności należy ocenić dotychczasowe nastawienie społeczeństwa do tego rodzaju aktywności, a następnie użyć odpowiedniego narzędzia, które pozwoli udowodnić, że takie działania pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego i – co najważniejsze – mogą być podjęte przez każdego człowieka. Takim właśnie „odpowiednim narzędziem” jest w mojej ocenie efektywność energetyczna, która pozwala na uzyskanie realnych oszczędności energii w różnych sektorach narodowej gospodarki oraz przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Najważniejsze jednak jest to, że dotyka ona bezpośrednio każdego obywatela, czyli każdego potencjalnego właściciela (lub nabywcę) budynku, lokalu czy urządzenia, a obowiązek stosowania środków poprawy efektywności energetycznej mają jednostki sektora publicznego oraz duże przedsiębiorstwa.

Autor: dr Adam Hernas

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz