Efektywność energetyczna – w stronę zrównoważonego rozwoju kraju (cz. I)

Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych celów współczesnej i przyszłej polityki Unii Europejskiej jest ochrona środowiska naturalnego. Przestrzeganie tej dyrektywy wynika z postanowień traktatowych, a co za tym idzie również z przepisów zawartych w unijnych rozporządzeniach i dyrektywach. To zaś implikuje podjęcie przez państwa członkowskie UE stosownych działań legislacyjnych zmierzających do wypełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. W tym kontekście efektywność energetyczna jawi się jako instrument unijnej polityki, dzięki któremu cała wspólnota europejska ma stać się obszarem bardziej przyjaznym środowisku, w którym żyjemy i w którym będą żyć przyszłe pokolenia. Aby to nastąpiło wpierw potrzebne jest jednak zrozumienie istoty i ważności tego zagadnienia, a następnie połączenie wspólnych sił różnych grup społecznych i środowisk. W ten sposób zostanie osiągnięty podstawowy cel efektywności energetycznej, czyli poprzez efektywne wykorzystanie różnego rodzaju źródeł energii nastąpi istotne zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a tym samym nastąpi znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych.

energy-efficiency-154006_1280

fot. pixabay

Efektywność energetyczna w szerokim tego słowa znaczeniu dotyczy efektywnego wykorzystania energii w różnych jej postaciach (np. w postaci energii cieplnej). Współcześnie jest ona wręcz nazywana „szóstym paliwem” Unii Europejskiej i jest postrzegana jako największe źródło oszczędności energii, które jest w posiadaniu Europy. Stąd pojawia się obok takich źródeł energii, jak: węgiel, ropa naftowa, gaz, atom czy źródła odnawialne. Jednak porównując ją do energii pozyskiwanej ze źródeł nieodnawialnych (węgiel, ropa naftowa, gaz) jest ona najczystsza, bardziej dostępna i zarazem trwała. Prawidłowe podejście do tego zagadnienia może więc generować wymierne korzyści środowiskowe, ale i ekonomiczne dla nas wszystkich. Nie należy też zapominać, że unijna polityka energetyczna silnie skorelowana jest z obecną sytuacją polityczną w Europie. Stąd takie czynniki, jak niepewność dostaw gazu, czy destabilizacja sytuacji polityczno – gospodarczej innych państw wpływają na podejmowanie działań w kierunku wypracowania wspólnotowej polityki energetycznej, której celem jest zmniejszenie uzależnienia Europy od paliw kopalnych.

Wieloletnia obserwacja poczynań związanych z poprawą efektywności energetycznej w naszym kraju skłania mnie do refleksji, że na tym polu poczyniono wiele dobrego. Zatem zagadnienie to ma obecnie swoje miejsce zarówno w rządowych dokumentach strategicznych, jak i w krajowych aktach prawnych. Jest ono też postrzegane podczas różnych spotkań jako dobry sposób wpływania na zmianę ludzkich postaw i zachowań w kwestii ekologii. Co więcej, efektywność energetyczna jest również postrzegana jako te działania, które poprawiają warunki naszej egzystencji i nie powodują przy tym degradacji środowiska przyrodniczego. Nie oznacza to jednak, że w tej materii w Polsce poczyniono już wszystko. Wręcz przeciwnie – tematyka związana z poprawą efektywności energetycznej w naszym kraju jest wciąż aktualna, zaś na tym polu pojawiają się coraz to nowe obszary współpracy. Jednym z nich jest klaster energii, czyli porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, w tym przedsiębiorcami, jednostkami badawczymi i instytutami naukowymi czy jednostkami samorządu terytorialnego, którego celem jest rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Te i inne zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej w Polsce będą tematem mojego wystąpienia podczas Central European Energy Forum – Energy CEE Day 2017.

 

Opracował: dr Adam Hernas

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz