Central European Energy Forum – Energy CEE Day 2017 oczami uczestników wydarzenia

Pierwsza edycja wydarzenia już za nami. Jeśli chcecie wiedzieć co wynieśli z niej uczestnicy, koniecznie przeczytajcie relację przygotowaną przez Andrzeja Zarazkę – prelegenta i uczestnika konferencji.

img_2313-001

Informacja o przebiegu konferencji
Otwarcia Konferencji w imieniu organizatorów dokonał dr inż. Jerzy Kicki – Prezes fundacji „Fundacja dla AGH”.
Sesję inauguracyjną pierwszego dnia Konferencji poświęcono zagadnieniom ogólnym. W jej trakcie, dyskutanci z Polski, Węgier i Ukrainy, omówili perspektywy rozwoju energetyki zrównoważonej w Polsce i Europie, oraz nakreślili nadchodzące w tym zakresie wyzwania dla środkowoeuropejskiej współpracy energetycznej.
Sesje merytoryczne w ciągu dwóch dni trwania Konferencji poświecono:
– ocenie skuteczności wdrażania i pokonywania barier przy zwiększaniu efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, oraz modernizacji starych i budowie nowych budynków i budowli;
Przedstawiciele firm doradczych i instalacyjnych działających w branżach OZE i EE, przekazali swoje spostrzeżenia wynikającej z kilkuletniej już działalności, wskazując na przydatność współpracy z ośrodkami naukowymi w tym zakresie. Wymieniono poglądy i doświadczenia z wdrażania ocen efektywności energetycznej, wskazując na wzrastające znaczenie i rolę profesjonalnych audytów energetycznych. Dyskutowano nad doskonaleniem i metodami skuteczności tego typu działań i koniecznością szerokiej współpracy ze środowiskiem naukowym przy poszerzaniu wiedzy osób zajmujących się tego typu usługami i doradztwem.
Zaprezentowano, najnowocześniejsze metodykę szczegółowych ocen użytkowania energii za pomocą urządzeń i cyfrowych systemów termowizyjnych pozwalających na sporządzanie szczegółowych raportów analizowanych obiektów. Przedstawiono także, efekty wdrażania współpracy naukowo – przemysłowej w postaci nowych materiałów zwiększających izolacyjność przegród budowlanych.
– możliwościom lokalnego rozwoju gospodarczego w dziedzinach gospodarki niskoemisyjnej, a także miejscu i roli energetyki rozproszonej, w tym OZE w polityce energetycznej Polski;
Dużą część konferencji poświęcono perspektywom dalszego dynamicznego rozwoju systemu
pozyskiwania energii z wykorzystaniem głębokiej geotermii. Wykazano, że instalacje wykorzystujące wody geotermalne pozwalają na nowy impuls w rozwoju regionalnej oferty turystycznej. Omówiono także techniczne i organizacyjne aspekty rozwoju lokalnych instalacji, wykorzystujących zasoby energii słonecznej do produkcji energii użytkowej (elektrycznej) małej i dużej skali źródeł fotowoltaicznych.
Przedstawiono konkretny i efektywny wkład nauki w optymalizację lokalnego użytkowania
energii elektrycznej. Opracowanie modułów sterowania cyfrowego w czasie rzeczywistym, opartych na algorytmach samouczącej się sztucznej inteligencji już teraz pozwala na sterowania pracą instalacji stanowiących wyposażenie obiektów, gwarantując stworzenie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku człowieka.
Osobnym zagadnieniem, któremu poświęcono sporo miejsca, to nadzór i optymalizacja systemów oświetlenia ulicznego, a także wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest to pomoc naukowców w przeciwdziałaniu narastającej skali szkodliwości tzw. „smogu świetlnego”, którego objawem jest zacieranie się naturalnego rozgraniczenia dnia i nocy, a także jego konsekwencjami w postaci poważnych utrudnień z koncentracją i widocznością szczegółów.

W dyskusji przeznaczono czas możliwościom rozbudowy potencjału produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów biomasy. Zdaniem dyskutantów jest to niewykorzystany rezerwuar i podstawa rozwoju systemów energetyki cieplnej ze źródeł rozproszonych. Lokalna biomasa może stać się panaceum na eliminację paliw niskiej jakości a jednocześnie sposobem na tanią, niskoemisyjną jej produkcję w skali małych ośrodków miejskich i na obszarach zwartej zabudowy wiejskiej. Trwające prace naukowców i uruchamianie instalacji pilotażowych pozwala na spoglądanie z nadzieją na stworzenie
lokalnych systemów małoskalowej kogeneracji w oparciu o lokalne odnawialne zasoby biomasy.
Jako podsumowanie tej części dyskusji jest podnoszone, przez środowisko naukowe i przedsiębiorców, stwierdzenie, że najpoważniejszym wyzwaniem najbliższych lat jest szeroka współpraca nauki i przedsiębiorców przy poszukiwaniu rozwiązań systemowych oraz rozwijaniu techniki i technologii pozwalających na magazynowanie energii.
– narzędziom do wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rzecz energetyki zrównoważonej, możliwościom organizacji współpracy i finansowania działań inwestycyjnych w ramach OZE i EE;
W dyskusji przeważał pogląd, że konieczne jest zwiększenie wysiłków i pogłębienie współpracy wszystkich środowisk lokalnych na rzecz zwiększenia regionalnej niezależności energetycznej. Konieczne jest profesjonalne i finansowe wsparcie działań, w sposób rzeczywisty podnoszących efektywność energetyczną, dając tym samym możliwość samodzielnego decydowania o strukturze kosztów pozyskiwania i wykorzystania energii w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wśród uczestników konferencji przeważał pogląd, że najwyższy czas przyjąć przez decydentów jako pewnik i stały trend światowy: wysoką dynamikę rozwijanie systemów lokalnej produkcji energii z wykorzystaniem paliw pozyskiwanych z lokalnych zasobów (biomasy); i różnych dziedzin OZE. Wskazano na konieczność zintensyfikowania prac nad wdrażaniem ogłoszonych unormowań prawnych umożliwiających podejmowanie w szerszym stopniu aktywności gospodarczej przy produkcji i dystrybucji energii w odniesieniu do pojedynczych obiektów (prosumentów); przez stworzenie możliwości zaangażowania finansowego i organizacyjnego dla realizacji wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorców (spółdzielni energetycznych) ; po pomoc w organizację rozproszonych systemów produkcji i zarządzania dystrybucją na lokalną skalę, w ramach wydzielonych obszarowo systemów
energetycznych ( klastrów energii).
– możliwej współpracy nauka – biznes – społeczeństwo, czyli razem możemy więcej;
Omówiono dotychczasowe efekty współpracy przy wdrażaniu kompleksowych inteligentnych systemów optymalizacji zużycia energii w obiektach z wykorzystaniem technologii wymagających zastosowania wymagania tzw. budownictwa pasywnego, które w niedalekiej przyszłości ( za kilka lat) będzie wymaganym standardem.
Wskazano na wzrost roli rzetelnej oceny efektywności energetycznej a co za tym idzie certyfikacji produkcji i wykorzystanie paliw i energii. W tym celu konieczne jest zacieśnianie współpracy na poszczególnych szczeblach władz rządowych a zwłaszcza samorządowych z jednostkami naukowymi a tym bardziej z szeroko rozumianymi ośrodkami gospodarczymi.
Omówiono także zadania i funkcje jednostek samorządu terytorialnego wskazując na ich
odpowiedzialność; – z jednej strony – za organizację systemu zaopatrzenia w paliwa i energię na obszarze swojego działania; – z drugiej strony – jako jednostki odpowiedzialnej za koszty funkcjonowania urzędów i instytucji w budżetach, których wydatki na paliwa i energię są elementem znaczącym ;- a po trzecie – jako mediatora dbającego o zrównoważony rozwój życia gospodarczego i społecznego na obszarze swojego działania.
Zasygnalizowano konieczność rozpoczęcia przygotowań do pokonania bariery z jaką będziemy się borykać a odnoszącą się do stagnacji rozwoju gospodarki wynikającej z widma gwałtownego wzrostu niewydolności obecnych głównych (ogólnokrajowych) systemów zaopatrzenia w paliwa a zwłaszcza w energię elektryczną.

Zasygnalizowany został także problem perspektywom i przyszłości rozwoju gospodarczego. Z jednej strony obserwowane są symptomy utraty możliwości rozwoju wg obecnego „hierarchicznego” modelu gospodarczego, opartego na światowych monopolach i korporacjach.
Obserwowany jest jednocześnie dynamiczny rozwój tych dziedzin gospodarki, które oparły swój rozwój na szeroko rozumianej współpracy firm z wielu branż, wokół konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. Niebagatelną rolę w tym nowatorskim podejściu do tak rozumianego wsparcia rozwoju gospodarczego mogą i będą odgrywać konsorcja i klastry gospodarcze w tym klastry energii, które powinny przejąć na siebie rolę lokalnych koordynatorów budowania lokalnych systemów energetycznych wg lokalnych możliwości i potrzeb.
– roli mediów w promocji przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz proekologicznych;
Zagadnieniu temu poświęcono osobny panel dyskusyjny. Zwrócono uwagę na uwarunkowania współpracy mediów z przedstawicielami nauki, biznesu i samorządów. Niestety podstawowym problemem jest dostęp do obiektywnych informacji. Większość informacji docierających do odbiorców w programach radia i telewizji, czy też artykułach prasowych jest sponsorowanych przez organizatorów życia społecznego różnych szczebli, różnego typu organizacje pozarządowe, a głównie pojawiają się w efekcie realizacji kampanii marketingowych dużych korporacji lub firm dystrybucyjnych.
Podkreślono, że zagadnienia efektywnego wykorzystywania energii wynikają bezpośrednio lub są w większości związane z problematyką i działaniami proekologicznymi. Obie te dziedziny wymagają wiedzy pozwalającej na przekazywanie informacji obiektywnych.
Wymaga to jednak, wypracowania systemu wsparcia i ułatwienia osobom związanych z mediami dostępu do opracowań niezależnych, opartych na obiektywnych standardach jakości i efektywności gospodarowania paliwami i energią.
Podsumowanie
Efektywne pozyskiwanie i użytkowanie energii to zagadnienia które wysuwają się na czoło problemów życia społecznego i gospodarczego. Problemy te dotykają wszystkich, a więc wszyscy powinni aktywnie uczestniczyć w usuwaniu barier które hamują rozwój. Dlatego też koncepcja cyklicznego spotkania, wspólnej dyskusji wszystkich środowisk – przedstawicieli nauki, przemysłu i instytucji związanych z organizowaniem życia społecznego, zaproponowana przez organizatorów jest ze wszech miar celowa i wymaga kontynuacji. Organizacja cyklicznych spotkań pozwoli nie tylko na wymianę poglądów, doświadczeń w gronie uczestników, ale pozwoli także – a może nawet przede wszystkim, na wypracowanie wspólnych stanowisk w najistotniejszych zagadnieniach.
Opr. A Zarazka – Koordynator Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej
Data: 17.11.2017

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz